// Google Podatki W Firmie- Edycja Dla Zarządców Nieruchomości - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Podatki W Firmie- Edycja Dla Zarządców Nieruchomości

Szkolenie składające się z dwóch modułów, prowadzonych przez praktyka- doradcę podatkowego.

Moduł I: Podatek Vat, podatek od osób prawnych.

Moduł II: Księgowość  firm i zagadnienia finansowe związane z ich rozliczaniem

1. Prowadzenie środków trwałych Spółki od strony FK – kontrola zgodności obrotów i sald pomiędzy księgą główną i pomocniczą,

 • comiesięczne wydruki,
 • kompletowanie o przechowywanie dokumentów: faktury, OT, LT,
 • kontrola poprawności opisywanych faktur dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowanie i kontrola inwentaryzacji środków trwałych Spółki.

2. Sprawdzanie faktur zewnętrznych pod względem formalnym i rachunkowym (w rejestrze zakupy ) – kontrola poprawności wystawionych faktur pod względem VAT-u i kwalifikacja ze względu na podatek dochodowy

 • dekretacja kosztowa,
 • dekretacja VAT-u.

3. Prowadzenie rozliczeń:

 • biletów komunikacji miejskiej,
 • znaczków sądowych i opłat skarbowych,
 • materiałów informatycznych,
 •  rozmów telefonicznych pracowników.

4.    Kontrola i nadzór nad zaliczkami pracowniczymi ( terminowe rozliczanie zaliczek, sprawdzanie wpłat z rozliczenia zaliczek).

5.    Naliczanie kar za nieterminowe wykonanie prac remontowych i inwestycyjnych
6.    Prowadzenie analityczne konta zabezpieczenia należytego wykonania remontów
7.    Miesięczna kontrola rozliczeń i potwierdzanie sald z kontrahentami z rejestru „Zakupy podstawowe”.
8.    Uzgadnianie kont 201-1do 201-4 ; 640 (artykuły biurowe, programy komputerowe, ISO, prenumeraty i czasopisma, koszty zajęcia pasa drogowego, zaliczki eksploatacyjne siedzib, abonamenty RTV, ) 234-2-4 pozostałe rozrachunki
z pracownikami – dopłata do studiów.
9. Comiesięczne sprawdzanie rejestru VAT i uzgadnianie z wprowadzonymi fakturami.
10. Potwierdzenia sald z kontrahentami.
11. Kontrola kosztów re-faktur z przychodami ( konto 510 dotyczące remontów z przychodami)
12. Prowadzenie księgi inwentarzowej działu DKF i DKW.
13. Znajomość modułów
 •  Zakupy;
 • Pozostała sprzedaż;
 • Czynsze lokali użytkowych
 • FK
 • SZW
 • Rejestr VAT.
Moduł II :
1.    Księgowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, terminowe wnoszenie opłat.
2.    Uzgadnianie salda konta wpłaconych wadiów – wypłata wadiów.
3.    Uzgadnianie salda konta dodatków mieszkaniowych OPS oraz przelewy do wspólnot tytułem dodatków mieszkaniowych.
4.    Księgowanie i dekretacja wyciągów  banków gminnych.
5.    Sprawdzanie poprawności wprowadzonych przez DTR-y umorzeń kosztów sądowych, komorniczych i adwokackich dotyczących zasobów gminnych.
6.    Czynsze Spółki – umowy, rozrachunki, przeksięgowania, dokumenty jednorazowe, przejęcie rozliczeń mediów oraz windykacja wg procedury należności Spółki dot. zasobów
7.    Rozliczanie dochodów Skarbu Państwa – sporządzanie sprawozdań oraz odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa (m-ce nieparzyste)
8.    Comiesięczne uzgadnianie obrotów i sald pomiędzy modułem Czynsz lokali mieszkalnych w zakresie Skarbu państwa, a kontami księgi głównej FK(m-ce nieparzyste)
9.    Uzgadnianie stanu konta bankowego gminnego z kontami rozrachunkowymi.
10.  Znajomość modułów
 • Czynsze lokali mieszkalnych;
 • Czynsze lokali użytkowych;
 • FK;
 • Windykacja;
 • Banki.
Data: 29-30 września 2015
Miejsce: Brenna