// Google Jak egzekfować długi w nieruchomościach - Subiektywni - Subiektywni
Menu

Jak egzekfować długi w nieruchomościach

Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób i zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami ściągać należności od dłużników.

Szczegółowy program szkolenia: 

1. Przedmiot egzekucji z nieruchomości
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Przedmiot egzekucji z nieruchomości sensu stricte
1.3. Przedmiot uproszczonej egzekucji z nieruchomości
   1.3.1. Nieruchomości zabudowane obiektem budowlanym innym niż budynek
   1.3.2. Nieruchomość wydzielona do sprzedaży w trybie art. 946 KPC
1.4. Ułamkowa część nieruchomości
1.5. Użytkowanie wieczyste
1.6. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość (samodzielny lokal mieszkalny)
1.7. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
2. Podmioty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości 

2.1. Podmioty postępowania egzekucyjnego w ogólności
2.2. Komornik sądowy i jego właściwość
2.3. Sąd i jego właściwość
2.4. Uczestnicy postępowania
3. Zajęcie nieruchomości 

3.1. Wezwanie do zapłaty
3.2. Wpis – ostrzeżenie
   3.2.1. Podstawa wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
   3.2.2. Obowiązki komornika wtoku postępowania o wpis o wszczęciu egzekucji
3.3. Zakres i skutki zajęcia nieruchomości
3.4. Zarząd zajętą nieruchomością
4. Opis i oszacowanie 

5. Licytacja 

5.1. Obwieszczenie o licytacji
5.2. Warunki licytacyjne
5.3. Licytacja
5.3. Przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela
6. Przybicie i przysądzenie własności 

6.1. Przybicie
6.2. Przysądzenie własności
7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji  

7.1. Plan podziału i kolejność zaspokojenia należności
7.2. Kategorie zaspokojenia
   7.2.1. Koszty egzekucyjne
   7.2.2. Należności alimentacyjne
   7.2.3. Należności za pracę
   7.2.4. Należności zabezpieczone hipoteką morską
   7.2.5. Należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru
   7.2.6. Należności do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej
7.2.7. Wierzytelności zabezpieczone prawem zastawu lub korzystające z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych
   7.2.8. Należności wierzycieli prowadzących egzekucję
   7.2.9. Pozostałe należności
   7.2.10. Zasady zaspokajania należności tych samych kategorii
7.3. Kolejność zaspokojenia należności zabezpieczonych hipotecznie
   7.3.1. Kolejność wpisu hipotek w księdze wieczystej
   7.3.2. Kolejność zaspokajania należności zabezpieczonych hipotecznie w trybie art. 1026 § 1 KPC
7.4. Środki zaskarżenia
8. Szczególne rodzaje egzekucji z nieruchomości 

8.1. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i użytkowania wieczystego
8.2. Uproszczona egzekucja z nieruchomości
8.3. Egzekucja ze statków morskich